Samarbeidsutvalgets oppgaver (SU)

SU er forkortelse for Samarbeids Utvalget, som består av representanter fra de foresatte, de ansatte og eier kan også være representert, alle med like mange medlemmer.

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Samarbeidsutvalget er i følge forskriftene til barnehageloven, et rådgivende og kontaktskapende og samordnende organ for de parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold.

Representantene velges for ett år av gangen, man ta gjenvalg dersom man ønsker det. Funksjonstiden for eventuelle eier representanter, fastsettes av eieren.
Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, det innebærer at utvalget selv bestemmer hvem som skal være leder og nestleder. Mange barnehage eiere har i instruks, pålagt å daglig leder å være sekretær for utvalget.

Som rådgivende organ skal utvalget brukes aktivt i spørsmål som angår barnehagen.

Som kontaktskapende organ skal utvalget arbeide aktivt for å sette igang tiltak som kan skape kontakt mellom de ulike partene i barnehagen. Dugnader, temakvelder og ulike markeringer sammen med barna, samt også ta ansvar for at barnehagen er kontaktskapende i forhold til lokal samfunnet.

Som samordnende organ skal utvalget i ulike sammenhenger, også der det oppstår konflikter, arbeide for å finne frem til felles løsninger.

Følgende oppgaver:

Drøfte barnehagens ideelle grunnlag. Fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Fastsette årsplan. Få forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold, virksomheten og forholdet til foreldrene, barnehagen og lokalsamfunnetBudsjett, driftsendringer og utnyttelse av ute- og innearealet.Samearbeidsutvalget skal påpeke overfor eieren, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

Møter i samarbeidsutvalget.

Det er vanligvis daglig ledere som kaller inn til møter i samarbeidsutvalget. Møtene holdes som oftest på ettermiddagstid, i barnehagens lokaler. Den valgte lederen er møteleder, og sekretæren sørger for at det skrivesprotokoll. Ved avstemming har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.