Vår pedagogiske modell

Gjennom rammeplan er vi pålagt å jobbe med rammeplanens syv fagområder. Har har valgt å dele disse 7 fagområdene inn i 5 stubber. De fem stubbene representerer disse syv fagområdene: Kropp, bevegelse og helse (naturstubben), Natur, miljø og teknikk (naturstubben). Nærmiljø og samfunn (naturstubben). Språk, tekst og kommunikasjon (språkstubben). Kunst, kultur og kreativitet (kulturstubben). Etikk, religion og filosofi (tenkestubben). Antall, rom og form (tallstubben).

Naturstubben er vår hovedsatsning. Vi prioriterer å være mye på tur. Gjennom naturstubben ønsker vi å gi barna opplevelser i naturen i forbindelse med årstidene. Vi gir barna utfordringer og opplevelser tilpasset deres alder, som gir mestringsfølelse. I tillegg er vi heldige som har naturen som nærmeste nabo. Vi stort sett på tur 3 ganger i uka. I selve planen er det beskrevet hvordan vi jobber med rammeplan innenfor hvert enkelt fagområde, med tilhørende mål for arbeidet. Vi har også relatert arbeidet til alderen til barna, slik at arbeidet blir progresjonsbasert i forhold til barnas modning og alder.

I tillegg har vi fokus på fysisk aktivitet og bruken av vårt nærmiljø gjennom naturstubben. Vi bruker gymsalen på Frei ungdomsskole ukentlig og alle avdelingene har egne turbaser i nærmiljøet.

Språkstubben representerer vårt arbeid med barns språklige utvikling. Arbeidet med barns språk er noe som foregår på tvers av alt annen vi gjør. Alt fra hverdagssituasjoner som måltid og påkledning til mer standardiserte pedagogiske aktiviteter som er tilpasset barnas alder og modning. En dag i uka har vi satt av til konkret arbeid med språkstubben. Da tar vi med oss det vi trenger av utstyr for å gjennomføre en språkaktivitet.

Ukentlig ser eller leser vi i bøker, eller vi forteller eventyr og ulike fortellinger. Vi rimer og skaper tekster sammen med barna. Vi har mange ulike spill og annet materiale som vi bruker for å lære oss ulike deler av språket. Språklig bevisste voksne er viktig i barnehagens dagligliv, voksne som beskriver og forklarer hverdagslige ting, som bruker over- og underbegrep, benevner farger, og snakker med barna. Språklig bevisste voksne er viktig i barnehagens dagligliv, voksne som beskriver og forklarer hverdagslige ting, som bruker over- og underbegrep, benevner farger, og snakker med barna

I Kulturstubben ønsker vi å inspirere barna til å ta i bruk sine kreative evner. De må få erfaringer med forskjellige typer materiell ut i fra alder og modning. Vi oppsøker steder av kulturell betydning og gir barna inspirasjon til rollelek og skape noe fra opplevelsene.

Barnehagen spiller ulike typer musikk, og ser på ulike bilder i bøker, og drar av og til på besøk på forestillinger, eller får tilbud om besøk i barnehagen. Barna uttrykker seg gjennom sang, musikk, drama og gjennom ulike formingsaktiviteter. På turer samles det av og til inn materialer som senere blir brukt til ulike aktiviteter. Barnesanger, rim regler og ulike leker er dessuten en stor del av barnekulturen, som vi prøver å bevare og sette pris på gjennom vår egen plan kulturstubben.

Tallstubben kommer til syne gjennom at de voksne retter barnas oppmerksomhet mot dette på turene til de ulike basene, og gjennom å bruke det praktisk i hverdagen, til ulike formål.

Barnehagen har dessuten mye godt pedagogisk materiell som er kjøpt inn til formålet. Vi har Mattemeisen, som for barna blir kjent med når de begynner på Blekkulf. Hverdagen er fylt av situasjoner hvor det faller seg naturlig å snakke om og bruke antall, rom og form. Hver dag synger vi før vi spiser og sangene er skrevet på ark med ulike farger og ulike former som sirkel, kvadrat, rektangel og rombe, og vi bruker disse begrepene så ofte vi kan om andre ting vi omgir oss med også.

 

I Tenkestubben ønsker vi å utfordre barna til å reflektere over sine omgivelser. Det handler i stor grad om hvordan man skal være sammen med andre mennesker. Denne lærdommen kan man kun få gjennom å være sammen med andre mennesker, da er barnehagen et perfekt utgangspunkt. Vi jobber med disse spørsmålene ut i fra våre verdier og bruker også noen standardiserte pedagogiske verktøy for å samtale og reflektere rundt det å være et menneske.

Barna kommer med innspill og tanker rundt mye av det som skjer rundt dem, både ting de opplever hjemme og ting de opplever i barnehagen. Spørsmål vi voksne har en tendens til svare på, uten å gi barna muligheten til å tenke rundt spørsmålet og komme frem til svarene selv, for de har ofte svarene når de får tenkt seg om eller får de rette spørsmålene som setter i gang tankeprosessene deres. Personalet skal være gode rollemodeller for barna og vise gode holdninger og verdier, i tråd med verdigrunnlaget til barnehagen.